سیستم رهگیری جرم

سیستم رهگیری جرم

امروزه تهدیدات پیشرفته بصورت پویا، چند ریختی و بطور مداوم دارائی های اطلاعاتی را مورد حمله قرار داده اند. متاسفانه هیچ راهکار امنیتی قادر به پوشش دادن و جلوگیری از وقوع تمامی این جرائم و حملات نیست. از طرفی آسیب پذیری های فراوانی وجود دارد که می تواند توسط نفوذگران جهت رخنه به شبکه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. از اینروست که سازمان های با دانش امنیتی، به این بلوغ فکری دست پیدا کرده اند که نیاز است علاوه بر استفاده از رویکرد “جلوگیری از نفوذ” در حفاظت از دارایی های خود، از رویکردی مبتنی بر “تشخیص و بازسازی” نیز بهره برداری نمایند.

ادامه مطلب»