اشتراک مکانی
تخصیص فضای مناسب برای میزبانی سرور مشتری.
کیفیت و پایداری خدمات با ضریب اطمینان ۹۹/۹% تضمین می گردد.
امنیت اطلاعات (IT Security).
امکان مدیریت سرور اختصاصی توسط مشتری.
امکان تهیه نسخه پشتیبان (Back Up).
پشتیبانی فنی ۷/۲۴.
یونیت با راه اندازی
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
سفارش